Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 maja 2012 r.

29 maja 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25 maja 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,4 mld EUR do poziomu 222,5 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
24 maja 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,3 mld USD 0,3 mld USD
24 maja 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 14,5 mld USD 10,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 324,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,5 mld EUR do poziomu 879,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 28,9 mld EUR do poziomu 143 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,7 mld EUR do poziomu 129 mld EUR. W środę 23 maja 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 43 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 37,9 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 214 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 212 mld EUR, z terminem tygodniowym. W tym tygodniu dłuższe operacje refinansujące w kwocie 21,4 mld EUR zostały spłacone przed terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,1 mld EUR (wobec 0,8 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 760,1 mld EUR (wobec 789,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 280,6 mld EUR. Wzrost ten wynikał z rozliczonych w tym tygodniu zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, które z nadwyżką skompensowały wykup papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 25 maja 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 212,1 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,5 mld i 12 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 12,4 mld EUR do poziomu 90 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.704 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 242.850 627
2.1 Należności od MFW 86.041 −10
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 156.809 637
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 48.242 −2.720
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.485 −1.507
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.485 −1.507
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.101.736 −25.281
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 37.852 −5.136
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.061.818 −21.365
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.065 1.220
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 246.582 34.087
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 605.103 415
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.555 363
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 324.548 52
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.583 −6
9 Pozostałe aktywa 255.026 −566
Aktywa razem 2.980.310 5.049
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 879.746 1.453
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.062.773 −44.406
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 90.035 −12.447
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 760.102 −29.613
2.3 Depozyty terminowe 212.000 −2.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 637 −346
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.274 −5.241
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 153.945 28.823
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 142.955 28.941
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.990 −118
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 107.201 22.227
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.699 2.248
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.149 −1.940
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.149 −1.940
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 219.816 1.877
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.548 9
Pasywa razem 2.980.310 5.049

Kontakt z mediami