Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 май 2012 г.

29 май 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 25 май 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2,4 млрд. евро до 222,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
24 май 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,3 млрд. щатски долара 0,3 млрд. щатски долара
24 май 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 14,5 млрд. щатски долара 10,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 324,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 1,5 млрд. евро до 879,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 28,9 млрд. евро до 143 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,7 млрд. евро до 129 млрд. евро. На 23 май 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 43 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 37,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 214 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 212 млрд. евро. През седмицата операции по дългосрочно рефинансиране в размер на 21,4 млрд. евро са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,1 млрд. евро (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 760,1 млрд. евро (при 789,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 280,6 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации, които компенсират изцяло изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 25 май 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 212,1 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,5 млрд. евро и 12 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 12,4 млрд. евро до 90 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 704 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 242 850 627
2.1 Вземания от МВФ 86 041 −10
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 156 809 637
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 48 242 −2 720
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 485 −1 507
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 485 −1 507
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 101 736 −25 281
5.1 Основни операции по рефинансиране 37 852 −5 136
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 061 818 −21 365
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 065 1 220
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 246 582 34 087
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 605 103 415
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 555 363
7.2 Други ценни книжа 324 548 52
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 583 −6
9 Други активи 255 026 −566
Общо активи 2 980 310 5 049
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 879 746 1 453
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 062 773 −44 406
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 90 035 −12 447
2.2 Депозитно улеснение 760 102 −29 613
2.3 Срочни депозити 212 000 −2 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 637 −346
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 274 −5 241
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 153 945 28 823
5.1 Сектор „Държавно управление“ 142 955 28 941
5.2 Други задължения 10 990 −118
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 107 201 22 227
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 699 2 248
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 149 −1 940
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 149 −1 940
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 219 816 1 877
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 548 9
Общо пасиви 2 980 310 5 049

Данни за контакт за медиите