Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 maj 2012

29 maj 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 25 maj 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 222,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
24 maj 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,3 miljarder USD 0,3 miljarder USD
24 maj 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 14,5 miljarder USD 10,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 324,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 879,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 28,9 miljarder EUR till 143 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,7 miljarder EUR till 129 miljarder EUR. Onsdagen den 23 maj 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 43 miljarder EUR och ersattes med en ny på 37,9 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 214 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 212 miljarder EUR, erhölls med en löptid på en vecka. Under den veckan återbetalades långfristig refinansieringstransaktioner till ett belopp på 21,4 miljarder EUR före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2,1 miljarder EUR (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 760,1 miljarder EUR (jämfört med 789,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 280,6 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, som mer än uppvägde inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 25 maj 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 212,1 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,5 miljarder EUR respektive 12 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 12,4 miljarder EUR till 90 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.704 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 242.850 627
2.1 Fordringar på IMF 86.041 −10
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 156.809 637
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 48.242 −2.720
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.485 −1.507
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.485 −1.507
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.101.736 −25.281
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 37.852 −5.136
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.061.818 −21.365
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.065 1.220
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 246.582 34.087
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 605.103 415
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.555 363
7.2 Andra värdepapper 324.548 52
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.583 −6
9 Övriga tillgångar 255.026 −566
Summa tillgångar 2.980.310 5.049
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 879.746 1.453
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.062.773 −44.406
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 90.035 −12.447
2.2 Inlåningsfacilitet 760.102 −29.613
2.3 Inlåning med fast löptid 212.000 −2.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 637 −346
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.274 −5.241
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 153.945 28.823
5.1 Offentliga sektorn 142.955 28.941
5.2 Övriga skulder 10.990 −118
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 107.201 22.227
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.699 2.248
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.149 −1.940
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.149 −1.940
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 219.816 1.877
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.548 9
Summa skulder 2.980.310 5.049

Kontakt för media