Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. mai 2012

29. mai 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

25. mail 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 2,4 miljardi euro võrra 222,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
24. mai 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,3 miljardit USA dollarit 0,3 miljardit USA dollarit
24. mai 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 14,5 miljardit USA dollarit 10,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 324,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 1,5 miljardi euro võrra 879,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 28,9 miljardi euro võrra 143 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,7 miljardi euro võrra 129 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. mail 2012 möödus 43 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 37,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 214 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 212 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 21,4 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 760,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 789,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 280,6 miljardi euroni. Kasvu tingis nädala jooksul ostude arveldamine tagatud võlakirjade teise ostukava raames, mis rohkem kui tasakaalustas väärpaberite lunastamise tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 25. mail 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 212,1 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,5 miljardi ja 12 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,4 miljardi euro võrra 90 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 704 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 242 850 627
2.1 Nõuded RVFle 86 041 −10
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 156 809 637
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 48 242 −2 720
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 485 −1 507
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 485 −1 507
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 101 736 −25 281
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 37 852 −5 136
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 061 818 −21 365
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 065 1 220
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 246 582 34 087
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 605 103 415
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 555 363
7.2 Muud väärtpaberid 324 548 52
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 583 −6
9 Muud varad 255 026 −566
Varad kokku 2 980 310 5 049
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 879 746 1 453
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 062 773 −44 406
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 90 035 −12 447
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 760 102 −29 613
2.3 Tähtajalised hoiused 212 000 −2 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 637 −346
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 274 −5 241
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 153 945 28 823
5.1 Valitsussektor 142 955 28 941
5.2 Muud kohustused 10 990 −118
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 107 201 22 227
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 699 2 248
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 149 −1 940
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 149 −1 940
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 219 816 1 877
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 548 9
Kohustused kokku 2 980 310 5 049

Kontaktandmed