European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 oktober 2011

18 oktober 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 oktober 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 191,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
13 oktober 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 0,5 miljard
13 oktober 2011 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 1,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 337,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 859,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 9,1 miljard naar EUR 45,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 123,9 miljard naar EUR 287,2 miljard. Op woensdag 12 oktober 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 198,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 204,9 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 54,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 59,1 miljard verrekend. Eveneens op woensdag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 160,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 163,0 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,2 miljard (vergeleken met EUR 2,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 136,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 255,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2,2 miljard naar EUR 224,5 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 14 oktober 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 165,2 miljard en die van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,2 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 144,4 miljard naar EUR 298,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.823 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 227.103 299
2.1 Vorderingen op het IMF 80.401 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 146.703 299
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.231 −2.362
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.803 −634
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.803 −634
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 586.619 5.929
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 204.939 6.059
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 379.474 540
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.166 −671
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 40 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 78.180 9.846
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 562.443 1.701
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 224.496 2.243
7.2 Overige waardepapieren 337.946 −542
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.966 1
9 Overige activa 350.689 349
Totaal activa 2.310.857 15.129
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 859.517 −97
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 597.991 26.477
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 298.573 144.429
2.2 Depositofaciliteit 136.194 −119.374
2.3 Termijndeposito's 163.000 2.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 223 −1.078
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.494 1.537
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 53.281 −9.125
5.1 Overheid 45.205 −9.089
5.2 Overige verplichtingen 8.076 −36
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.319 31
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.545 −1.131
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.449 −1.801
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.449 −1.801
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 216.017 −762
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.310.857 15.129
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media