European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 14. říjnu 2011

18. října 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. října 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,9 mld. EUR na 191,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
13. října 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD
13. října 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní - 1,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 337,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) poklesla o 0,1 mld. EUR na 859,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 9,1 mld. EUR na 45,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 123,9 mld. EUR na 287,2 mld. EUR. Ve středu 12. října 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 198,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 204,9 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 54,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 59,1 mld. EUR. Ve středu byly rovněž splatné termínované vklady o objemu 160,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 163,0 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,2 mld. EUR (oproti 2,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 136,2 mld. EUR (oproti 255,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2,2 mld. EUR na 224,5 mld. EUR. Tento nárůst je důsledkem vypořádaných nákupů cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 14. října 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 165,2 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,2 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 144,4 mld. EUR na 298,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 823 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 227 103 299
2.1 Pohledávky za MMF 80 401 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 146 703 299
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 231 −2 362
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 803 −634
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 803 −634
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 586 619 5 929
5.1 Hlavní refinanční operace 204 939 6 059
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 379 474 540
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 166 −671
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 40 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 78 180 9 846
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 562 443 1 701
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 224 496 2 243
7.2 Ostatní cenné papíry 337 946 −542
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 966 1
9 Ostatní aktiva 350 689 349
Aktiva celkem 2 310 857 15 129
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 859 517 −97
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 597 991 26 477
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 298 573 144 429
2.2 Vkladová facilita 136 194 −119 374
2.3 Termínované vklady 163 000 2 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 223 −1 078
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 494 1 537
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 53 281 −9 125
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 45 205 −9 089
5.2 Ostatní závazky 8 076 −36
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 48 319 31
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 545 −1 131
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 449 −1 801
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 449 −1 801
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 216 017 −762
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 310 857 15 129
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média