European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 октомври 2011 г.

18 октомври 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 октомври 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,9 млрд. евро до 191,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
13 октомври 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара
13 октомври 2011 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 1,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 337,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,1 млрд. евро до 859,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 9,1 млрд. евро до 45,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 123,9 млрд. евро до 287,2 млрд. евро. На 12 октомври 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 198,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 204,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 54,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 59,1 млрд. евро. Също в сряда настъпи падежът на срочни депозити в размер на 160,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 163,0 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,2 млрд. евро (при 2,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 136,2 млрд. евро (при 255,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 2,2 млрд. евро до 224,5 млрд. евро. Увеличението е резултат от заплатените покупки на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 14 октомври 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 165,2 млрд. евро и 59,2 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 144,4 млрд. евро до 298,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 823 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 227 103 299
2.1 Вземания от МВФ 80 401 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 146 703 299
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 231 −2 362
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 803 −634
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 803 −634
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 586 619 5 929
5.1 Основни операции по рефинансиране 204 939 6 059
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 379 474 540
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 166 −671
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 40 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 78 180 9 846
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 562 443 1 701
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 224 496 2 243
7.2 Други ценни книжа 337 946 −542
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 966 1
9 Други активи 350 689 349
Общо активи 2 310 857 15 129
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 859 517 −97
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 597 991 26 477
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 298 573 144 429
2.2 Депозитно улеснение 136 194 −119 374
2.3 Срочни депозити 163 000 2 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 223 −1 078
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 494 1 537
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 53 281 −9 125
5.1 Сектор „Държавно управление“ 45 205 −9 089
5.2 Други задължения 8 076 −36
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 48 319 31
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 545 −1 131
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 449 −1 801
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 449 −1 801
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 216 017 −762
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 310 857 15 129
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите