European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. oktobra 2011

18. oktober 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. oktobra 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,9 milijarde EUR na 191,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
13. oktober 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 0,5 mrd USD
13. oktober 2011 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 1,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 337,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 859,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 9,1 milijarde EUR na 45,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 123,9 milijarde EUR na 287,2 milijarde EUR. V sredo, 12. oktobra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 198,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 204,9 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 54,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 59,1 milijarde EUR. Prav tako so v sredo zapadle vezane vloge v višini 160,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 163,0 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,2 milijarde EUR (v primerjavi z 2,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 136,2 milijarde EUR (v primerjavi z 255,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 2,2 milijarde EUR na 224,5 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 14. oktobra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 165,2 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 59,2 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 144,4 milijarde EUR na 298,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.823 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 227.103 299
2.1 Terjatve do MDS 80.401 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 146.703 299
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.231 −2.362
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.803 −634
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.803 −634
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 586.619 5.929
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 204.939 6.059
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 379.474 540
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.166 −671
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 40 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 78.180 9.846
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 562.443 1.701
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 224.496 2.243
7.2 Drugi vrednostni papirji 337.946 −542
8 Dolg širše države v EUR 33.966 1
9 Druga sredstva 350.689 349
Skupaj sredstva 2.310.857 15.129
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 859.517 −97
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 597.991 26.477
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 298.573 144.429
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 136.194 −119.374
2.3 Vezane vloge 163.000 2.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 223 −1.078
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.494 1.537
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 53.281 −9.125
5.1 Širša država 45.205 −9.089
5.2 Druge obveznosti 8.076 −36
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 48.319 31
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.545 −1.131
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.449 −1.801
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.449 −1.801
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 216.017 −762
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.310.857 15.129
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije