European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 14. oktobrī

2011. gada 18. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 14. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 191.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 13. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru
2011. gada 13. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas - 1.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 337.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 859.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.1 mljrd. euro (līdz 45.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 123.9 mljrd. euro (līdz 287.2 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 12. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 198.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 204.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 54.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 59.1 mljrd. euro apmērā. Trešdien arī termiņnoguldījumiem 160.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 163.0 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 136.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 255.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 224.5 mljrd. euro). Šāds pieaugums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veiktajiem vērtspapīru pirkumiem. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 14. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 165.2 mljrd. euro un 59.2 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 144.4 mljrd. euro (līdz 298.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,823 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 227,103 299
2.1 SVF debitoru parādi 80,401 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 146,703 299
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32,231 −2,362
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,803 −634
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,803 −634
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 586,619 5,929
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 204,939 6,059
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 379,474 540
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,166 −671
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 40 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 78,180 9,846
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 562,443 1,701
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 224,496 2,243
7.2 Pārējie vērtspapīri 337,946 −542
8 Valdības parāds euro 33,966 1
9 Pārējie aktīvi 350,689 349
Kopā aktīvi 2,310,857 15,129
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 859,517 −97
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 597,991 26,477
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 298,573 144,429
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 136,194 −119,374
2.3 Termiņnoguldījumi 163,000 2,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 223 −1,078
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,494 1,537
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 53,281 −9,125
5.1 Saistības pret valdību 45,205 −9,089
5.2 Pārējās saistības 8,076 −36
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 48,319 31
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,545 −1,131
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,449 −1,801
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,449 −1,801
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 216,017 −762
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,310,857 15,129
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem