European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 oktober 2011

18 oktober 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 14 oktober 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 191,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
13 oktober 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,5 miljarder USD 0,5 miljarder USD
13 oktober 2011 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar - 1,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 337,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 859,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 9,1 miljarder EUR till 45,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 123,9 miljarder EUR till 287,2 miljarder EUR. Onsdagen den 12 oktober 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 198,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 204,9 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 54,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 59,1 miljarder EUR. På onsdagen förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 160,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 163,0 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2,2 miljarder EUR (jämfört med 2,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 136,2 miljarder EUR (jämfört med 255,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 224,5 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp av värdepapper inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 165,2 miljarder EUR respektive 59,2 miljarder EUR den vecka som slutade den 14 oktober 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 144,4 miljarder EUR till 298,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.823 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 227.103 299
2.1 Fordringar på IMF 80.401 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 146.703 299
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.231 −2.362
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.803 −634
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.803 −634
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 586.619 5.929
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 204.939 6.059
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 379.474 540
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.166 −671
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 40 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 78.180 9.846
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 562.443 1.701
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 224.496 2.243
7.2 Andra värdepapper 337.946 −542
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.966 1
9 Övriga tillgångar 350.689 349
Summa tillgångar 2.310.857 15.129
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 859.517 −97
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 597.991 26.477
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 298.573 144.429
2.2 Inlåningsfacilitet 136.194 −119.374
2.3 Inlåning med fast löptid 163.000 2.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 223 −1.078
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.494 1.537
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 53.281 −9.125
5.1 Offentliga sektorn 45.205 −9.089
5.2 Övriga skulder 8.076 −36
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 48.319 31
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.545 −1.131
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.449 −1.801
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.449 −1.801
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 216.017 −762
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.310.857 15.129
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media