European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. októbru 2011

18. októbra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. októbra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,9 mld. EUR na 191,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
13. október 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD
13. október 2011 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,4 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 337,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,1 mld. EUR na 859,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 9,1 mld. EUR na 45,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 123,9 mld EUR na 287,2 mld EUR. V stredu 12. októbra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 198,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 204,9 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 54,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 59,1 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 160,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 163,0 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,2 mld. EUR (v porovnaní s 2,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 136,2 mld. EUR (v porovnaní s 255,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 2,2 mld. EUR na 224,5 mld. EUR. V týždni končiacom sa 14. októbra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 165,2 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,2 mld. EUR Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 144,4 mld. EUR na 298,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 823 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 227 103 299
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 401 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 146 703 299
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 231 −2 362
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 803 −634
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 803 −634
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 586 619 5 929
5.1 Hlavné refinančné operácie 204 939 6 059
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 379 474 540
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 166 −671
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 40 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 78 180 9 846
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 562 443 1 701
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 224 496 2 243
7.2 Ostatné cenné papiere 337 946 −542
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 966 1
9 Ostatné aktíva 350 689 349
Úhrn aktív 2 310 857 15 129
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 859 517 −97
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 597 991 26 477
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 298 573 144 429
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 136 194 −119 374
2.3 Termínované vklady 163 000 2 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 223 −1 078
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 494 1 537
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 53 281 −9 125
5.1 Verejná správa 45 205 −9 089
5.2 Ostatné záväzky 8 076 −36
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 48 319 31
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 545 −1 131
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 449 −1 801
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 449 −1 801
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 216 017 −762
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 310 857 15 129
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá