European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. oktober 2011

18. oktober 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. oktober 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,9 mia. euro til 191,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
13. oktober 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,5 mia. USD 0,5 mia.
13. oktober 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage - USD 1,4 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde,(aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 337,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,1 mia. euro til 859,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 9,1 mia. euro til 45,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 123,9 mia. euro til 287,2 mia. euro. Onsdag den 12. oktober 2011 udløb en primær markedsoperation på 198,9 mia. euro, og en ny på 204,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 54,2 mia. euro, og en ny på 59,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag, onsdag, udløb tidsindskud til en værdi af 160,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 163,0 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,2 mia. euro (sammenlignet med 2,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 136,2 mia. euro (sammenlignet med 255,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2,2 mia. euro til 224,5 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb af værdipapirer under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 14. oktober 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 165,2 mia. euro og 59,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 144,4 mia. euro til 298,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.823 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 227.103 299
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.401 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 146.703 299
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.231 −2.362
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.803 −634
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.803 −634
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 586.619 5.929
5.1 Primære markedsoperationer 204.939 6.059
5.2 Langfristede markedsoperationer 379.474 540
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.166 −671
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 40 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 78.180 9.846
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 562.443 1.701
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 224.496 2.243
7.2 Andre værdipapirer 337.946 −542
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.966 1
9 Andre aktiver 350.689 349
Aktiver i alt 2.310.857 15.129
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 859.517 −97
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 597.991 26.477
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 298.573 144.429
2.2 Indlånsfacilitet 136.194 −119.374
2.3 Indskud med fast løbetid 163.000 2.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 223 −1.078
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.494 1.537
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 53.281 −9.125
5.1 Offentlig forvaltning og service 45.205 −9.089
5.2 Andre forpligtelser 8.076 −36
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 48.319 31
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.545 −1.131
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.449 −1.801
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.449 −1.801
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 216.017 −762
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.310.857 15.129
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt