European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 października 2011 r.

18 października 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14 października 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,9 mld euro do poziomu 191,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
13 października 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,5 mld USD 0,5 mld USD
13 października 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni - 1,4 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld euro do poziomu 337,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,1 mld euro do poziomu 859,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 9,1 mld euro do poziomu 45,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 123,9 mld euro do poziomu 287,2 mld euro. W środę 12 października 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 198,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 204,9 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 54,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 59,1 mld euro. Również w środę przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 160,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 163,0 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,2 mld euro (wobec 2,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 136,2 mld euro (wobec 255,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,2 mld euro do poziomu 224,5 mld euro. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 14 października 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 165,2 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,2 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 144,4 mld euro do poziomu 298,6 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.823 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 227.103 299
2.1 Należności od MFW 80.401 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 146.703 299
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.231 −2.362
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.803 −634
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.803 −634
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 586.619 5.929
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 204.939 6.059
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 379.474 540
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.166 −671
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 40 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 78.180 9.846
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 562.443 1.701
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 224.496 2.243
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.946 −542
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.966 1
9 Pozostałe aktywa 350.689 349
Aktywa razem 2.310.857 15.129
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 859.517 −97
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 597.991 26.477
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 298.573 144.429
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 136.194 −119.374
2.3 Depozyty terminowe 163.000 2.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 223 −1.078
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.494 1.537
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 53.281 −9.125
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 45.205 −9.089
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.076 −36
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 48.319 31
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.545 −1.131
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.449 −1.801
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.449 −1.801
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 216.017 −762
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.310.857 15.129
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami