Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 25. februārī

2011. gada 1. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 25. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 181.7 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 24. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 70 milj. ASV dolāru 70 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 331.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 819.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.5 mljrd. euro (līdz 97.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 3.8 mljrd. euro (līdz 356.6 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 23. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 137 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 119.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 76.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 77 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2011. gada 24. februārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 38.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 39.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 17.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 14.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 24.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 34.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 138.2 mljrd. euro). Šāds pieaugums radās, veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros un pienākot vērtspapīru dzēšanas termiņam nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 25. februārī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 77.5 mljrd. euro un 60.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.9 mljrd. euro (līdz 212.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,433 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 226,514 −939
2.1 SVF debitoru parādi 72,572 −51
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 153,942 −888
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,481 39
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,853 529
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,853 529
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 458,415 −13,067
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 119,454 −17,560
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 321,835 1,544
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 17,115 2,942
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 11 8
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 48,499 −2,967
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 469,757 670
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 138,191 353
7.2 Pārējie vērtspapīri 331,566 317
8 Valdības parāds euro 34,904 0
9 Pārējie aktīvi 298,423 9,522
Kopā aktīvi 1,952,278 −6,213
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 819,649 198
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 314,122 −19,123
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 212,268 −9,877
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 24,718 −9,764
2.3 Termiņnoguldījumi 77,000 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 136 17
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,837 −8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 105,749 14,514
5.1 Saistības pret valdību 97,937 14,461
5.2 Pārējās saistības 7,812 54
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 44,306 1,862
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,302 −841
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,441 −4
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,441 −4
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 183,368 −2,987
11 Pārvērtēšanas konti 331,533 0
12 Kapitāls un rezerves 79,419 175
Kopā pasīvi 1,952,278 −6,213

Kontaktinformācija presei