Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. februáru 2011

1. marca 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. februára 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 181,7 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
24. februára 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 70 mil. USD 70 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 331,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,2 mld. EUR na 819,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 14,5 mld. EUR na 97,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 3,8 mld. EUR na 356,6 mld. EUR. V stredu 23. februára 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 137 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 119,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 76,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 77 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 24. februára bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 38,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 39,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 17,1 mld. EUR (v porovnaní so 14,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 24,7 mld. EUR (v porovnaní s 34,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 138,2 mld. EUR. Toto zvýšenie bolo čistým výsledkom vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a splatných cenných papierov v rámci programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 25. februára 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 77,5 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,7 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 9,9 mld. EUR na 212,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 433 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 226 514 −939
2.1 Pohľadávky voči MMF 72 572 −51
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 153 942 −888
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 481 39
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 853 529
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 853 529
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 458 415 −13 067
5.1 Hlavné refinančné operácie 119 454 −17 560
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 321 835 1 544
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 17 115 2 942
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 11 8
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 48 499 −2 967
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 469 757 670
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 138 191 353
7.2 Ostatné cenné papiere 331 566 317
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 904 0
9 Ostatné aktíva 298 423 9 522
Úhrn aktív 1 952 278 −6 213
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 819 649 198
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 314 122 −19 123
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 212 268 −9 877
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 24 718 −9 764
2.3 Termínované vklady 77 000 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 136 17
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 837 −8
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 105 749 14 514
5.1 Verejná správa 97 937 14 461
5.2 Ostatné záväzky 7 812 54
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 44 306 1 862
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 302 −841
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 441 −4
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 441 −4
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 183 368 −2 987
11 Účty precenenia 331 533 0
12 Kapitál a rezervy 79 419 175
Úhrn pasív 1 952 278 −6 213
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá