Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 februari 2011

1 maart 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 februari 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 181,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
24 februari 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 70 miljoen USD 70 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 331,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 819,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,5 miljard naar EUR 97,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 3,8 miljard naar EUR 356,6 miljard. Op woensdag 23 februari 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 137 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 119,5 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 76,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 77 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 24 februari 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 38,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 39,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 17,1 miljard (vergeleken met EUR 14,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 24,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 34,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 138,2 miljard. Deze stijging was het netto resultaat van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en het vervallen van waardepapieren in het kader van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 25 februari 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal EUR 77,5 miljard respectievelijk EUR 60,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,9 miljard naar EUR 212,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.433 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 226.514 −939
2.1 Vorderingen op het IMF 72.572 −51
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 153.942 −888
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.481 39
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.853 529
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.853 529
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 458.415 −13.067
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 119.454 −17.560
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 321.835 1.544
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 17.115 2.942
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 11 8
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 48.499 −2.967
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 469.757 670
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 138.191 353
7.2 Overige waardepapieren 331.566 317
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.904 0
9 Overige activa 298.423 9.522
Totaal activa 1.952.278 −6.213
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 819.649 198
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 314.122 −19.123
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 212.268 −9.877
2.2 Depositofaciliteit 24.718 −9.764
2.3 Termijndeposito's 77.000 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 136 17
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.837 −8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 105.749 14.514
5.1 Overheid 97.937 14.461
5.2 Overige verplichtingen 7.812 54
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 44.306 1.862
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.302 −841
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.441 −4
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.441 −4
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 183.368 −2.987
11 Herwaarderingsrekeningen 331.533 0
12 Kapitaal en reserves 79.419 175
Totaal passiva 1.952.278 −6.213

Contactpersonen voor de media