Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 februari 2011

1 mars 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 25 februari 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 181,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
24 februari 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 70 miljoner USD 70 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 331,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 819,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,5 miljarder EUR till 97,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 3,8 miljarder EUR till 356,6 miljarder EUR. Onsdagen den 23 februari 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 137 miljarder EUR och ersattes med en ny på 119,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 76,5 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 77 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls. Torsdagen den 24 februari 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 38,2 miljarder EUR och ersattes av en ny på 39,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 17,1 miljarder EUR (jämfört med 14,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 24,7 miljarder EUR (jämfört med 34,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 138,2 miljarder EUR. Denna ökning var nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 77,5 miljarder EUR respektive 60,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 25 februari 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,9 miljarder EUR till 212,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.433 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 226.514 −939
2.1 Fordringar på IMF 72.572 −51
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 153.942 −888
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.481 39
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.853 529
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.853 529
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 458.415 −13.067
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 119.454 −17.560
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 321.835 1.544
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 17.115 2.942
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 11 8
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 48.499 −2.967
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 469.757 670
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 138.191 353
7.2 Andra värdepapper 331.566 317
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.904 0
9 Övriga tillgångar 298.423 9.522
Summa tillgångar 1.952.278 −6.213
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 819.649 198
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 314.122 −19.123
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 212.268 −9.877
2.2 Inlåningsfacilitet 24.718 −9.764
2.3 Inlåning med fast löptid 77.000 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 136 17
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.837 −8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 105.749 14.514
5.1 Offentliga sektorn 97.937 14.461
5.2 Övriga skulder 7.812 54
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 44.306 1.862
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.302 −841
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.441 −4
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.441 −4
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 183.368 −2.987
11 Värderegleringskonton 331.533 0
12 Eget kapital 79.419 175
Summa skulder 1.952.278 −6.213

Kontakt för media