Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. veebruar 2011

1. märts 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

25. veebruaril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 181,7 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
24. veebruar 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 70 miljonit USA dollarit 70 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 331,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,2 miljardi euro võrra 819,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,5 miljardi euro võrra 97,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 3,8 miljardi euro võrra 356,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. veebruaril 2011 möödus 137 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 119,5 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 76,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 77 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 24. veebruaril 2011 möödus 38,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 39,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 17,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 14,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 24,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 34,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 138,2 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberituruprogrammi raames ja väärtpaberite tähtaegade möödumine tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 25. veebruaril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 77,5 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,9 miljardi euro võrra 212,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 433 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 226 514 −939
2.1 Nõuded RVFle 72 572 −51
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 153 942 −888
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 481 39
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 21 853 529
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 853 529
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 458 415 −13 067
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 119 454 −17 560
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 321 835 1 544
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 17 115 2 942
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 11 8
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 48 499 −2 967
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 469 757 670
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 138 191 353
7.2 Muud väärtpaberid 331 566 317
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 904 0
9 Muud varad 298 423 9 522
Varad kokku 1 952 278 −6 213
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 819 649 198
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 314 122 −19 123
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 212 268 −9 877
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 24 718 −9 764
2.3 Tähtajalised hoiused 77 000 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 136 17
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 837 −8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 105 749 14 514
5.1 Valitsussektor 97 937 14 461
5.2 Muud kohustused 7 812 54
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 44 306 1 862
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 302 −841
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 441 −4
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 441 −4
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 183 368 −2 987
11 Ümberhindluskontod 331 533 0
12 Kapital ja reservid 79 419 175
Kohustused kokku 1 952 278 −6 213

Kontaktandmed