Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. februar 2011

1. marts 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. februar 2011 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 181,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
24. februar 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 70 mio. USD 70 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 331,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,2 mia. euro til 819,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,5 mia. euro til 97,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 3,8 mia. euro til 356,6 mia. euro. Onsdag den 23. februar 2011 udløb en primær markedsoperation på 137 mia. euro, og en ny på 119,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 76,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 77 mia. euro. Torsdag den 24. februar 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 38,2 mia. euro, og en ny på 39,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 17,1 mia. euro (mod 14,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 24,7 mia. euro (mod 34,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,4 mia. euro til 138,2 mia. euro. Denne stigning var nettoresultatet af afviklede opkøb under Securities Markets Programme og forfaldne værdipapirer i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 25. februar 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 77,5 mia. euro og 60,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,9 mia. euro til 212,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.433 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 226.514 −939
2.1 Tilgodehavender hos IMF 72.572 −51
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 153.942 −888
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.481 39
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.853 529
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.853 529
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 458.415 −13.067
5.1 Primære markedsoperationer 119.454 −17.560
5.2 Langfristede markedsoperationer 321.835 1.544
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 17.115 2.942
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 11 8
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 48.499 −2.967
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 469.757 670
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 138.191 353
7.2 Andre værdipapirer 331.566 317
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.904 0
9 Andre aktiver 298.423 9.522
Aktiver i alt 1.952.278 −6.213
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 819.649 198
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 314.122 −19.123
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 212.268 −9.877
2.2 Indlånsfacilitet 24.718 −9.764
2.3 Indskud med fast løbetid 77.000 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 136 17
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.837 −8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 105.749 14.514
5.1 Offentlig forvaltning og service 97.937 14.461
5.2 Andre forpligtelser 7.812 54
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 44.306 1.862
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.302 −841
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.441 −4
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.441 −4
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 183.368 −2.987
11 Revalueringskonti 331.533 0
12 Kapital og reserver 79.419 175
Passiver i alt 1.952.278 −6.213

Medie- og pressehenvendelser