Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 lutego 2011 r.

1 marca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25 lutego 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 181,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
24 lutego 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 70 mln USD 70 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 331,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,2 mld euro do poziomu 819,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,5 mld euro do poziomu 97,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 3,8 mld euro do poziomu 356,6 mld euro. W środę 23 lutego 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 137 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 119,5 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 76,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 77 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności. W czwartek 24 lutego 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 38,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 39,8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 17,1 mld euro (wobec 14,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 24,7 mld euro (wobec 34,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 138,2 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz zapadnięcia papierów wartościowych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 25 lutego 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 77,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 9,9 mld euro do poziomu 212,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.433 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 226.514 −939
2.1 Należności od MFW 72.572 −51
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 153.942 −888
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.481 39
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.853 529
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 21.853 529
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 458.415 −13.067
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 119.454 −17.560
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 321.835 1.544
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 17.115 2.942
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 8
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 48.499 −2.967
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 469.757 670
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 138.191 353
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 331.566 317
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.904 0
9 Pozostałe aktywa 298.423 9.522
Aktywa razem 1.952.278 −6.213
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 819.649 198
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 314.122 −19.123
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 212.268 −9.877
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 24.718 −9.764
2.3 Depozyty terminowe 77.000 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 136 17
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.837 −8
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 105.749 14.514
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 97.937 14.461
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.812 54
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 44.306 1.862
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.302 −841
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.441 −4
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.441 −4
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 183.368 −2.987
11 Różnice z wyceny 331.533 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 79.419 175
Pasywa razem 1.952.278 −6.213

Kontakt z mediami