Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. vasario 25 d.

2011 m. kovo 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. vasario 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 181,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. vasario 24 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 70 mln. JAV dolerių 70 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 331,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 819,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,5 mlrd. eurų – iki 97,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 356,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. vasario 23 d., baigėsi 137 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 119,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 76,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 77 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2011 m. vasario 24 d., baigėsi 38,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 39,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 17,1 mlrd. eurų (palyginti su 14,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 24,7 mlrd. eurų (palyginti su 34,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 138,2 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir suėjus padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. vasario 25 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 77,5 mlrd. eurų ir 60,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,9 mlrd. eurų – iki 212,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 433 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 226 514 −939
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 572 −51
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 153 942 −888
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 481 39
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 853 529
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 853 529
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 458 415 −13 067
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 119 454 −17 560
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 321 835 1 544
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 17 115 2 942
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 8
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 48 499 −2 967
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 469 757 670
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 138 191 353
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 331 566 317
8 Valdžios skola eurais 34 904 0
9 Kitas turtas 298 423 9 522
Visas turtas 1 952 278 −6 213
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 819 649 198
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 314 122 −19 123
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 212 268 −9 877
2.2 Indėlių galimybė 24 718 −9 764
2.3 Terminuotieji indėliai 77 000 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 136 17
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 837 −8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 105 749 14 514
5.1 Valdžiai 97 937 14 461
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 812 54
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 44 306 1 862
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 302 −841
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 441 −4
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 441 −4
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 183 368 −2 987
11 Perkainojimo sąskaitos 331 533 0
12 Kapitalas ir rezervai 79 419 175
Visi įsipareigojimai 1 952 278 −6 213

Kontaktai žiniasklaidai