Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. februarja 2011

1. marec 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. februarja 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 181,7 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
24. februar 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 70 mio USD 70 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 331,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,2 milijarde EUR na 819,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,5 milijarde EUR na 97,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 3,8 milijarde EUR na 356,6 milijarde EUR. V sredo, 23. februarja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 137 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 119,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 76,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 77 milijard EUR. V četrtek, 24. februarja 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 38,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 39,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 17,1 milijarde EUR (v primerjavi z 14,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 24,7 milijarde EUR (v primerjavi s 34,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 138,2 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa kritih obveznic. V tednu, ki se je končal 25. februarja 2011, je tako vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 77,5 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 9,9 milijarde EUR na 212,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.433 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 226.514 −939
2.1 Terjatve do MDS 72.572 −51
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 153.942 −888
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.481 39
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.853 529
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.853 529
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 458.415 −13.067
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 119.454 −17.560
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 321.835 1.544
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 17.115 2.942
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 11 8
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 48.499 −2.967
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 469.757 670
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 138.191 353
7.2 Drugi vrednostni papirji 331.566 317
8 Dolg širše države v EUR 34.904 0
9 Druga sredstva 298.423 9.522
Skupaj sredstva 1.952.278 −6.213
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 819.649 198
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 314.122 −19.123
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 212.268 −9.877
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 24.718 −9.764
2.3 Vezane vloge 77.000 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 136 17
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.837 −8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 105.749 14.514
5.1 Širša država 97.937 14.461
5.2 Druge obveznosti 7.812 54
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 44.306 1.862
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.302 −841
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.441 −4
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.441 −4
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 183.368 −2.987
11 Računi prevrednotenja 331.533 0
12 Kapital in rezerve 79.419 175
Skupaj obveznosti 1.952.278 −6.213

Stiki za medije