Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 25ης Φεβρουαρίου 2010

1 Μαρτίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Φεβρουαρίου 2011, o χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 181,7 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Έκτακτες συναλλαγές
Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
24 Φεβρουαρίου 2011 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 70 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 70 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 331,6 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 819,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 14,5 δισεκ. ευρώ σε 97,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 3,8 δισεκ. ευρώ σε 356,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 137 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 119,5 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 76,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 77 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 38,2 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 39,8 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 17,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 14,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 24,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 34,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 138,2 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή ήταν το καθαρό αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και της λήξης τίτλων του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Ως εκ τούτου, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Φεβρουαρίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 77,5 δισεκ. ευρώ και 60,7 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 9,9 δισεκ. ευρώ σε 212,3 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 367.433 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 226.514 −939
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 72.572 −51
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 153.942 −888
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.481 39
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 21.853 529
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 21.853 529
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 458.415 −13.067
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 119.454 −17.560
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 321.835 1.544
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 17.115 2.942
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 11 8
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 48.499 −2.967
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 469.757 670
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 138.191 353
7.2 Λοιποί τίτλοι 331.566 317
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 34.904 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 298.423 9.522
Σύνολο ενεργητικού 1.952.278 −6.213
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 819.649 198
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 314.122 −19.123
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 212.268 −9.877
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 24.718 −9.764
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 77.000 500
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 136 17
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 2.837 −8
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 105.749 14.514
5.1 Γενική κυβέρνηση 97.937 14.461
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.812 54
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 44.306 1.862
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.302 −841
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.441 −4
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 14.441 −4
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.552 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 183.368 −2.987
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 331.533 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 79.419 175
Σύνολο παθητικού 1.952.278 −6.213
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου