Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. únoru 2011

1. března 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. února 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,1 mld. EUR na 181,7 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
24. února 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 70 mil. USD 70 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou má Evropská centrální banka uzavřenou s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 331,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,2 mld. EUR na 819,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,5 mld. EUR na 97,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 3,8 mld. EUR na 356,6 mld. EUR. Ve středu 23. února 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 137 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 119,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 76,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 77 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 24. února 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 38,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 39,8 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 17,1 mld. EUR (oproti 14,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 24,7 mld. EUR (oproti 34,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na úroveň 138,2 mld. EUR. Tento nárůst je čistým výsledkem vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů a splatnosti cenných papírů v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 25. února 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 77,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,9 mld. EUR na 212,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 433 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 226 514 −939
2.1 Pohledávky za MMF 72 572 −51
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 153 942 −888
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 481 39
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 853 529
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 853 529
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 458 415 −13 067
5.1 Hlavní refinanční operace 119 454 −17 560
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 321 835 1 544
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 17 115 2 942
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 11 8
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 48 499 −2 967
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 469 757 670
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 138 191 353
7.2 Ostatní cenné papíry 331 566 317
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 904 0
9 Ostatní aktiva 298 423 9 522
Aktiva celkem 1 952 278 −6 213
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 819 649 198
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 314 122 −19 123
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 212 268 −9 877
2.2 Vkladová facilita 24 718 −9 764
2.3 Termínované vklady 77 000 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 136 17
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 837 −8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 105 749 14 514
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 97 937 14 461
5.2 Ostatní závazky 7 812 54
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 44 306 1 862
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 302 −841
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 441 −4
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 441 −4
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 183 368 −2 987
11 Účty přecenění 331 533 0
12 Kapitál a rezervní fondy 79 419 175
Pasiva celkem 1 952 278 −6 213

Kontakty pro média