Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 февруари 2011 г.

1 март 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 25 февруари 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 181,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
24 февруари 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 70 млн. щатски долара 70 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 331,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,2 млрд. евро до 819,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,5 млрд. евро до 97,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 3,8 млрд. евро до 356,6 млрд. евро. На 23 февруари 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 137 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 119,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 76,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 77 млрд. евро. На 24 февруари 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 38,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 39,8  млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 17,1 млрд. евро (при 14,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 24,7 млрд. евро (при 34,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 138,2 млрд. евро. Увеличението представлява нетният резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на настъпването на падежа на ценни книжа по програмата за покупка на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 25 февруари 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 77,5 млрд. евро и 60,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 9,9 млрд. евро до 212,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 433 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 226 514 −939
2.1 Вземания от МВФ 72 572 −51
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 153 942 −888
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 481 39
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 853 529
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 853 529
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 458 415 −13 067
5.1 Основни операции по рефинансиране 119 454 −17 560
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 321 835 1 544
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 17 115 2 942
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 8
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 48 499 −2 967
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 469 757 670
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 138 191 353
7.2 Други ценни книжа 331 566 317
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 904 0
9 Други активи 298 423 9 522
Общо активи 1 952 278 −6 213
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 819 649 198
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 314 122 −19 123
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 212 268 −9 877
2.2 Депозитно улеснение 24 718 −9 764
2.3 Срочни депозити 77 000 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 136 17
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 837 −8
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 105 749 14 514
5.1 Сектор „Държавно управление“ 97 937 14 461
5.2 Други задължения 7 812 54
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 44 306 1 862
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 302 −841
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 441 −4
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 441 −4
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 183 368 −2 987
11 Сметки за преоценка 331 533 0
12 Капитал и резерви 79 419 175
Общо пасиви 1 952 278 −6 213

Данни за контакт за медиите