Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 18. decembrī

2009. gada 22. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 18. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 161.8 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 16. decembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.7 mljrd. Šveices franku 3.3 mljrd. Šveices franku
2009. gada 17. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 9.6 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 17. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 7.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 301.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.1 mljrd. euro (līdz 797.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 26.5 mljrd. euro (līdz 104.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 10.7 mljrd. euro (līdz 586.4 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 16. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 55.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 52.9 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 17. decembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 2.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 77 dienas pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 105 dienas. Tajā pašā dienā tika noslēgta ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 96.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 gads.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 136.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 32.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 10.3 mljrd. euro (līdz 252.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,147 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 192,094 155
2.1 SVF debitoru parādi 62,257 16
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 129,838 139
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33,260 −1,682
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,733 574
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,733 574
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 722,935 93,650
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 53,574 −2,883
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 669,288 96,723
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 45 −193
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 28 3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,752 323
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 329,221 305
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 27,679 1,024
7.2 Pārējie vērtspapīri 301,542 −719
8 Valdības parāds euro 36,183 −8
9 Pārējie aktīvi 250,027 4,492
Kopā aktīvi 1,842,352 97,810
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 797,502 8,150
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 389,312 114,645
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 252,825 10,261
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 136,477 104,385
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 10 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 292 41
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 113,295 −26,511
5.1 Saistības pret valdību 104,571 −26,538
5.2 Pārējās saistības 8,724 27
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 47,391 −1,527
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,310 −271
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,345 307
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,345 307
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 165,782 2,976
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,963 0
Kopā pasīvi 1,842,352 97,810

Kontaktinformācija presei