Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 december 2009

22 december 2009

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 december 2009 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,6 miljard naar EUR 161,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
16 december 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 3,7 miljard CHF 3,3 miljard
17 december 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 9,6 miljard
17 december 2009 6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 7,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 301,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,1 miljard naar EUR 797,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 26,5 miljard naar EUR 104,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 10,7 miljard naar EUR 586,4 miljard. Op woensdag 16 december 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 55,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 52,9 miljard verrekend. Op donderdag 17 december 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 2,8 miljard, met een looptijd van 77 dagen, en werd een nieuwe transactie van EUR 2,6 miljard, met een looptijd van 105 dagen, verrekend. Op dezelfde dag werd een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 96,9 miljard, met een looptijd van een jaar, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 136,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 32,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 10,3 miljard naar EUR 252,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.147 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 192.094 155
2.1 Vorderingen op het IMF 62.257 16
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 129.838 139
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.260 −1.682
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.733 574
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.733 574
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 722.935 93.650
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 53.574 −2.883
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 669.288 96.723
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 45 −193
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 28 3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.752 323
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 329.221 305
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 27.679 1.024
7.2 Overige waardepapieren 301.542 −719
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.183 −8
9 Overige activa 250.027 4.492
Totaal activa 1.842.352 97.810
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 797.502 8.150
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 389.312 114.645
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 252.825 10.261
2.2 Depositofaciliteit 136.477 104.385
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 10 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 292 41
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 113.295 −26.511
5.1 Overheid 104.571 −26.538
5.2 Overige verplichtingen 8.724 27
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.391 −1.527
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.310 −271
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.345 307
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.345 307
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 165.782 2.976
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.963 0
Totaal passiva 1.842.352 97.810

Contactpersonen voor de media