Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 декември 2009 г.

22 декември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 18 декември 2009 г., отразява покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,6 млрд. евро до 161,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
16 декември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 3,7 млрд. швейцарски франка 3,3 млрд. швейцарски франка
17 декември 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 9,6 млрд. щатски долара -
17 декември 2009 г. 6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 7,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 301,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават със 8,1 млрд. евро до 797,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 26,5 млрд. евро до 104,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 10,7 млрд. евро до 586,4 млрд. евро. На 16 декември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 55,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 52,9 млрд. евро. На 17 декември 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 2,8 млрд. евро с матуритет 77 дни и бе извършено плащането по нова на стойност 2,6 млрд. евро с матуритет 105 дни. В същия ден бе извършено плащането по дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 96,9 млрд. евро с матуритет една година.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 136,5 млрд. евро (при 32,1 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 10,3 млрд. евро до 252,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 147 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 192 094 155
2.1 Вземания от МВФ 62 257 16
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 129 838 139
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 260 −1 682
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 733 574
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 733 574
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 722 935 93 650
5.1 Основни операции по рефинансиране 53 574 −2 883
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 669 288 96 723
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 45 −193
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 28 3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 752 323
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 329 221 305
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 27 679 1 024
7.2 Други ценни книжа 301 542 −719
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 183 −8
9 Други активи 250 027 4 492
Общо активи 1 842 352 97 810
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 797 502 8 150
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 389 312 114 645
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 252 825 10 261
2.2 Депозитно улеснение 136 477 104 385
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 292 41
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 113 295 −26 511
5.1 Сектор „Държавно управление“ 104 571 −26 538
5.2 Други задължения 8 724 27
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 47 391 −1 527
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 310 −271
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 345 307
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 345 307
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 165 782 2 976
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 963 0
Общо пасиви 1 842 352 97 810

Данни за контакт за медиите