Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. prosinci 2009

22. prosince 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. prosince 2009 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,6 mld. EUR na 161,8 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
16. prosince 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 3,7 mld. CHF 3,3 mld. CHF
17. prosince 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 9,6 mld. USD -
17. prosince 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní - 7,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,7 mld. EUR na 301,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 8,1 mld. EUR na 797,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 26,5 mld. EUR na 104,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 10,7 mld. EUR na 586,4 mld. EUR. Ve středu 16. prosince 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 55,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 52,9 mld. EUR. Ve čtvrtek 17. prosince 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 2,8 mld. EUR se splatností 77 dní a byla vypořádána další ve výši 2,6 mld. EUR se splatností 105 dní. V tentýž den byla vypořádána dlouhodobější refinanční operace o objemu 96,9 mld. EUR se splatností jeden rok.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 136,5 mld. EUR (oproti 32,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 10,3 mld. EUR na 252,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 147 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 192 094 155
2.1 Pohledávky za MMF 62 257 16
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 129 838 139
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 260 −1 682
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 733 574
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 733 574
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 722 935 93 650
5.1 Hlavní refinanční operace 53 574 −2 883
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 669 288 96 723
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 45 −193
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 28 3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 752 323
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 329 221 305
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 27 679 1 024
7.2 Ostatní cenné papíry 301 542 −719
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 183 −8
9 Ostatní aktiva 250 027 4 492
Aktiva celkem 1 842 352 97 810
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 797 502 8 150
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 389 312 114 645
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 252 825 10 261
2.2 Vkladová facilita 136 477 104 385
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 10 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 292 41
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 113 295 −26 511
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 104 571 −26 538
5.2 Ostatní závazky 8 724 27
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 47 391 −1 527
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 310 −271
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 345 307
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 345 307
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 165 782 2 976
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 963 0
Pasiva celkem 1 842 352 97 810

Kontakty pro média