Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. decembru 2009

22. decembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. decembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 1,6 mld. EUR na 161,8 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
16. decembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 3,7 mld. CHF 3,3 mld. CHF
17. decembra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 9,6 mld. USD -
17. decembra 2009 6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch - 7,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,7 mld. EUR na 301,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 8,1 mld. EUR na 797,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 26,5 mld. EUR na 104,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 10,7 mld. EUR na 586,4 mld. EUR. V stredu 16. decembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 55,8 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 52,9 mld. EUR. Vo štvrtok 17. decembra 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 2,8 mld. EUR so splatnosťou 77 dní a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 2,6 mld. EUR so splatnosťou 105 dní. V ten istý deň bola vyrovnaná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 96,9 mld. EUR s ročnou splatnosťou.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 136,5 mld. EUR (v porovnaní s 32,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 10,3 mld. EUR na 252,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 147 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 192 094 155
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 257 16
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 129 838 139
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 260 −1 682
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 733 574
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 733 574
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 722 935 93 650
5.1 Hlavné refinančné operácie 53 574 −2 883
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 669 288 96 723
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 45 −193
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 28 3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 752 323
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 329 221 305
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 27 679 1 024
7.2 Ostatné cenné papiere 301 542 −719
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 183 −8
9 Ostatné aktíva 250 027 4 492
Úhrn aktív 1 842 352 97 810
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 797 502 8 150
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 389 312 114 645
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 252 825 10 261
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 136 477 104 385
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 10 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 292 41
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 113 295 −26 511
5.1 Verejná správa 104 571 −26 538
5.2 Ostatné záväzky 8 724 27
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 47 391 −1 527
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 310 −271
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 345 307
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 345 307
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 165 782 2 976
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 963 0
Úhrn pasív 1 842 352 97 810

Kontakt pre médiá