Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 december 2009

22 december 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 18 december 2009 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 161,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
16 December 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 3,7 miljarder CHF 3,3 miljarder CHF
17 December 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 9,6 miljarder USD -
17 December 2009 6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar - 7,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 301,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,1 miljarder EUR till 797,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 26,5 miljarder EUR till 104,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 10,7 miljarder EUR till 586,4 miljarder EUR. Onsdagen den 16 december 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 55,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 52,9 miljarder EUR. Torsdagen den 17 december 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 2,8 miljarder EUR, med en löptid på 77 dagar, och ersattes med en ny på 2,6 miljarder EUR, med en löptid på 105 dagar. Samma dag avvecklades en långfristig refinansieringstransaktion på 96,9 miljarder EUR, med en löptid på ett år.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 136,5 miljarder EUR (jämfört med 32,1 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 10,3 miljarder EUR till 252,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.147 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 192.094 155
2.1 Fordringar på IMF 62.257 16
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 129.838 139
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.260 −1.682
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.733 574
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.733 574
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 722.935 93.650
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 53.574 −2.883
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 669.288 96.723
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 45 −193
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 28 3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.752 323
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 329.221 305
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 27.679 1.024
7.2 Andra värdepapper 301.542 −719
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.183 −8
9 Övriga tillgångar 250.027 4.492
Summa tillgångar 1.842.352 97.810
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 797.502 8.150
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 389.312 114.645
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 252.825 10.261
2.2 Inlåningsfacilitet 136.477 104.385
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 10 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 292 41
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 113.295 −26.511
5.1 Offentliga sektorn 104.571 −26.538
5.2 Övriga skulder 8.724 27
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 47.391 −1.527
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.310 −271
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.345 307
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.345 307
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 165.782 2.976
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.963 0
Summa skulder 1.842.352 97.810

Kontakt för media