Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 grudnia 2009 r.

22 grudnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18 grudnia 2009 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,6 mld euro do poziomu 161,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
16 grudnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 3,7 mld CHF 3,3 mld CHF
17 grudnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 9,6 mld USD -
17 grudnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 6 dni - 7,6 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,7 mld euro do poziomu 301,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 8,1 mld euro do poziomu 797,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 26,5 mld euro do poziomu 104,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 10,7 mld euro do poziomu 586,4 mld euro. W środę 16 grudnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 55,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 52,9 mld euro. W czwartek 17 grudnia 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 2,8 mld euro, z terminem zapadalności 77 dni, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,6 mld euro, z terminem zapadalności 105 dni. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dłuższej operacji refinansującej w kwocie 96,9 mld euro, z rocznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 136,5 mld euro (w porównaniu z 32,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 10,3 mld euro do poziomu 252,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.147 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 192.094 155
2.1 Należności od MFW 62.257 16
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 129.838 139
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.260 −1.682
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.733 574
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.733 574
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 722.935 93.650
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 53.574 −2.883
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 669.288 96.723
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 45 −193
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 28 3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.752 323
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 329.221 305
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 27.679 1.024
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 301.542 −719
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.183 −8
9 Pozostałe aktywa 250.027 4.492
Aktywa razem 1.842.352 97.810
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 797.502 8.150
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 389.312 114.645
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 252.825 10.261
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 136.477 104.385
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 292 41
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 113.295 −26.511
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 104.571 −26.538
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.724 27
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 47.391 −1.527
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.310 −271
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.345 307
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.345 307
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 165.782 2.976
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.963 0
Pasywa razem 1.842.352 97.810

Kontakt z mediami