Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. decembra 2009

22. december 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. decembra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1,6 milijarde EUR na 161,8 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
16. december 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 3,7 mrd CHF 3,3 mrd CHF
17. december 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 9,6 mrd USD -
17. december 2009 6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 7,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 301,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,1 milijarde EUR na 797,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 26,5 milijarde EUR na 104,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 10,7 milijarde EUR na 586,4 milijarde EUR. V sredo, 16. decembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 55,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 52,9 milijarde EUR. V četrtek, 17. decembra 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 2,8 milijarde EUR in z zapadlostjo 77 dni, poravnana je bila nova v višini 2,6 milijarde EUR in z zapadlostjo 105 dni. Istega dne je bila poravnana operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 96,9 milijarde EUR z zapadlostjo eno leto.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 136,5 milijarde EUR (v primerjavi z 32,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 10,3 milijarde EUR na 252,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.147 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 192.094 155
2.1 Terjatve do MDS 62.257 16
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 129.838 139
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.260 −1.682
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.733 574
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.733 574
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 722.935 93.650
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 53.574 −2.883
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 669.288 96.723
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 45 −193
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 28 3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.752 323
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 329.221 305
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 27.679 1.024
7.2 Drugi vrednostni papirji 301.542 −719
8 Dolg širše države v EUR 36.183 −8
9 Druga sredstva 250.027 4.492
Skupaj sredstva 1.842.352 97.810
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 797.502 8.150
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 389.312 114.645
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 252.825 10.261
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 136.477 104.385
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 10 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 292 41
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 113.295 −26.511
5.1 Širša država 104.571 −26.538
5.2 Druge obveznosti 8.724 27
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 47.391 −1.527
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.310 −271
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.345 307
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.345 307
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 165.782 2.976
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.963 0
Skupaj obveznosti 1.842.352 97.810

Stiki za medije