Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. december 2009

22. december 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. december 2009, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Stigningen afspejler en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,6 mia. euro til 161,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
16. december 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 3,7 mia. CHF 3,3 mia.
17. december 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 9,6 mia. -
17. december 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage - USD 7,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,7 mia. euro til 301,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,1 mia. euro til 797,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 26,5 mia. euro til 104,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 10,7 mia. euro til 586,4 mia. euro. Onsdag den 16. december 2009 udløb en primær markedsoperation på 55,8 mia. euro, og en ny på 52,9 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 17. december 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 2,8 mia. euro med en løbetid på 77 dage, og en ny på 2,6 mia. euro med en løbetid på 105 dage blev afviklet. Samme dag blev en langfristet markedsoperation på 96,9 mia. euro afviklet med en løbetid på et år.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 136,5 mia. euro (mod 32,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 10,3 mia. euro til 252,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.147 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 192.094 155
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.257 16
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 129.838 139
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.260 −1.682
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.733 574
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.733 574
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 722.935 93.650
5.1 Primære markedsoperationer 53.574 −2.883
5.2 Langfristede markedsoperationer 669.288 96.723
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 45 −193
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 28 3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.752 323
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 329.221 305
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 27.679 1.024
7.2 Andre værdipapirer 301.542 −719
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.183 −8
9 Andre aktiver 250.027 4.492
Aktiver i alt 1.842.352 97.810
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 797.502 8.150
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 389.312 114.645
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 252.825 10.261
2.2 Indlånsfacilitet 136.477 104.385
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 10 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 292 41
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 113.295 −26.511
5.1 Offentlig forvaltning og service 104.571 −26.538
5.2 Andre forpligtelser 8.724 27
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 47.391 −1.527
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.310 −271
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.345 307
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.345 307
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 165.782 2.976
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.963 0
Passiver i alt 1.842.352 97.810

Medie- og pressehenvendelser