Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 augustus 2009

1 september 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 28 augustus 2009 was de stijging van EUR 2 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de netto aankopen van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 194,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 augustus 2009 Driemaandse in Deense krone luidende deviezenswap DKK 8,4 miljard DKK 3,3 miljard
25 augustus 2009 74-daagse in Deense krone luidende deviezenswap DKK 7,1 miljard  
26 augustus 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende EUR/CHF-deviezenswap CHF 18,4 miljard CHF 15,5 miljard
27 augustus 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 38,4 miljard USD 42,1 miljard
27 augustus 2009 28-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,1 miljard  

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met Danmarks Nationalbank, de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (passiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 304,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 767,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 20,1 miljard naar EUR 134,6 miljard.

De stijging in de tegenwaarde van de toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF (“special drawing rights” ofwel SDR’s) (passiefpost 9) van EUR 40,9 miljard is het gevolg van de toewijzing van SDR’s door het IMF aan de centrale banken van het Eurosysteem. Deze toewijzing maakt deel uit van de algemene toewijzing van SDR’s ten bedrage van USD 250 miljard aan alle leden van het IMF, welke toewijzing op 7 augustus 2009 is goedgekeurd door de Board of Governors van het IMF en welke op 28 augustus 2009 van kracht werd. De toewijzing is bedoeld het mondiale economische stelsel van liquiditeit te voorzien door de deviezenreserves van de leden van het IMF aan te vullen. De algemene toewijzing van SDR’s aan de leden van het IMF die deelnemen aan het SDR Department was naar rato van hun bestaande quota.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 569,5 miljard. Op woensdag 26 augustus 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 76,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 77,5 miljard verrekend. Op donderdag 27 augustus 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 27,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 8,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 142,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 160,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (passiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 28 augustus 2009 met EUR 0,9 miljard naar EUR 8,8 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18,2 miljard naar EUR 202,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 232.111 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 197.249 38.833
2.1 Vorderingen op het IMF 57.944 40.851
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.305 −2.017
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 59.285 2.350
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.358 180
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.358 180
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 712.111 −17.701
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 77.530 1.474
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 634.424 −19.222
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 108 46
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 49 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 22.095 −860
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 313.090 537
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 8.787 861
7.2 Overige waardepapieren 304.303 −324
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 0
9 Overige activa 231.842 −335
Totaal activa 1.821.371 23.007
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 767.167 −1.154
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 345.527 −35.799
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 202.940 −18.198
2.2 Depositofaciliteit 142.577 −17.607
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 10 6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 219 −2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.255 20.083
5.1 Overheid 134.600 20.082
5.2 Overige verplichtingen 10.656 1
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.391 2.047
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.422 438
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.236 −581
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.236 −581
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 46.286 40.850
10 Overige passiva 147.111 −2.874
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.958 −1
Totaal passiva 1.821.371 23.007