Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 28. augustā

2009. gada 1. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 28. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 2 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumus.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 194.6 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 25. augusts Valūtas mijmaiņas operācija Dānijas kronās ar dzēšanas termiņu 3 mēneši 8.4 mljrd. Dānijas kronu 3.3 mljrd. Dānijas kronu
2009. gada 25. augusts Valūtas mijmaiņas operācija Dānijas kronās ar dzēšanas termiņu 74 dienas 7.1 mljrd. Dānijas kronu
2009. gada 26. augusts Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 18.4 mljrd. Šveices franku 15.5 mljrd. Šveices franku
2009. gada 27. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 38.4 mljrd. ASV dolāru 42.1 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 27. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 28 dienas 0.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Danmarks Nationalbank, Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 304.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 767.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 20.1 mljrd. euro (līdz 134.6 mljrd. euro).

Saistību pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) ietvaros (9. pasīvu postenis) pieaugums par 40.9 mljrd. euro atspoguļo SVF veikto speciālo aizņēmuma tiesību sadali Eurosistēmas centrālajām bankām. Šī sadale ir daļa no vispārējās SDR sadales (250 mljrd. ASV dolāru apmērā) visām SVF dalībvalstīm, ko SVF Padome apstiprināja 2009. gada 7. augustā un kas stājās spēkā 2009. gada 28. augustā. Sadales mērķis ir nodrošināt likviditāti pasaules ekonomikas sistēmai, papildinot SVF dalībvalstu ārvalstu valūtas rezerves. Vispārējā SDR sadale tika veikta SVF dalībvalstīm, kas ir SDR pārvaldes dalībnieces, atbilstoši spēkā esošajām kvotām.

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 569.5 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 26. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 76.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 77.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 27. augustā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 27.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 8.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 142.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 160.2 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 28. augustā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 8.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.2 mljrd. euro (līdz 202.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,111 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 197,249 38,833
2.1 SVF debitoru parādi 57,944 40,851
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,305 −2,017
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 59,285 2,350
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,358 180
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,358 180
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 712,111 −17,701
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 77,530 1,474
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 634,424 −19,222
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 108 46
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 49 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 22,095 −860
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 313,090 537
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 8,787 861
7.2 Pārējie vērtspapīri 304,303 −324
8 Valdības parāds euro 36,230 0
9 Pārējie aktīvi 231,842 −335
Kopā aktīvi 1,821,371 23,007
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 767,167 −1,154
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 345,527 −35,799
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 202,940 −18,198
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 142,577 −17,607
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 10 6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 219 −2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 145,255 20,083
5.1 Saistības pret valdību 134,600 20,082
5.2 Pārējās saistības 10,656 1
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 93,391 2,047
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,422 438
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,236 −581
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,236 −581
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 46,286 40,850
10 Pārējās saistības 147,111 −2,874
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,958 −1
Kopā pasīvi 1,821,371 23,007

Kontaktinformācija presei