Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. avgusta 2009

1. september 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. avgusta 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 2 milijona EUR, kar je posledica neto nakupa zlatih kovancev v eni centralni banki Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,5 milijarde EUR na 194,6 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. avgust 2009 3-mesečna valutna zamenjava v danskih kronah 8,4 mrd DKK 3,3 mrd DKK
25. avgust 2009 74-dnevna valutna zamenjava v danskih kronah 7,1 mrd DKK -
26. avgust 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 18,4 mrd CHF 15,5 mrd CHF
27. avgust 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 38,4 mrd USD 42,1 mrd USD
27. avgust 2009 28-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,1 mrd USD -

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnimi bankami Danmarks Nationalbank, Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 304,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 767,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 20,1 milijarde EUR na 134,6 milijarde EUR.

Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja (PPČ) Mednarodnega denarnega sklada (MDS) (postavka obveznosti 9) se je povečala za 40,9 milijarde EUR, kar je posledica dodelitve PPČ s strani MDS centralnim bankam Eurosistema. Ta dodelitev je del splošne dodelitve PPČ v protivrednosti 250 milijard USD vsem državam članicam MDS, ki jo je 7. avgusta 2009 odobril Odbor guvernerjev MDS in je začela veljati 28. avgusta 2009. Namen dodelitve je zagotoviti likvidnost svetovnemu gospodarskemu sistemu z dopolnitvijo deviznih rezerv držav članic MDS. Splošna dodelitev PPČ je bila izvršena članicam MDS, ki sodelujejo v oddelku PPČ, sorazmerno z obstoječimi kvotami.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 569,5 milijarde EUR. V sredo, 26. avgusta 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 76,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 77,5 milijarde EUR. V četrtek, 27. avgusta 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 27,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 8,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 142,6 milijarde EUR (v primerjavi s 160,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 28. avgusta 2009, povečala za 0,9 milijarde EUR na 8,8 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 18,2 milijarde EUR na 202,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.111 2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 197.249 38.833
2.1 Terjatve do MDS 57.944 40.851
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.305 −2.017
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 59.285 2.350
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.358 180
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.358 180
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 712.111 −17.701
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 77.530 1.474
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 634.424 −19.222
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 108 46
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 49 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 22.095 −860
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 313.090 537
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 8.787 861
7.2 Drugi vrednostni papirji 304.303 −324
8 Dolg širše države v EUR 36.230 0
9 Druga sredstva 231.842 −335
Skupaj sredstva 1.821.371 23.007
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 767.167 −1.154
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 345.527 −35.799
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 202.940 −18.198
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 142.577 −17.607
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 10 6
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 219 −2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 145.255 20.083
5.1 Širša država 134.600 20.082
5.2 Druge obveznosti 10.656 1
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 93.391 2.047
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.422 438
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.236 −581
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.236 −581
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 46.286 40.850
10 Druge obveznosti 147.111 −2.874
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.958 −1
Skupaj obveznosti 1.821.371 23.007

Stiki za medije