Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 28ης Αυγούστου 2009

1 Σεπτεμβρίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 28 Αυγούστου 2009, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 2 εκατ. ευρώ αντανακλά τις καθαρές αγορές χρυσών κερμάτων από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 194,6 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Έκτακτες συναλλαγές

Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
25 Αυγούστου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων κορώνας Δανίας, διάρκειας 3 μηνών 8,4 δισεκ. κορώνες Δανίας 3,3 δισεκ. κορώνες Δανίας
25 Αυγούστου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων κορώνας Δανίας, διάρκειας 74 ημερών 7,1 δισεκ. κορώνες Δανίας -
26 Αυγούστου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 7 ημερών 18,4 δισεκ. φράγκα Ελβετίας 15,5 δισεκ. φράγκα Ελβετίας
27 Αυγούστου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 38,4 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 42,1 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
27 Αυγούστου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 28 ημερών 0,1 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ -

Οι συναλλαγές παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Danmarks Nationalbank, την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 304,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,2 δισεκ. ευρώ σε 767,2 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 20,1 δισεκ. ευρώ σε 134,6 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του υπολοίπου του λογαριασμού ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (ΕΤΔ) του ΔΝΤ (στοιχείο 9 του παθητικού) κατά 40,9 δισεκ. ευρώ αντανακλά την κατανομή ΕΤΔ από το ΔΝΤ στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Αυτή η κατανομή εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικής κατανομής ΕΤΔ, που αντιστοιχεί σε ποσό 250 δισεκ. δολαρίων ΗΠΑ, προς όλες τις χώρες μέλη του ΔΝΤ, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ στις 7 Αυγούστου 2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 28 Αυγούστου 2009. Σκοπός της εν λόγω κατανομής είναι η παροχή ρευστότητας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα με την ενίσχυση των συναλλαγματικών διαθεσίμων των χωρών μελών του ΔΝΤ. Η γενική κατανομή ΕΤΔ πραγματοποιήθηκε προς όφελος των μελών του ΔΝΤ που συμμετέχουν στο Τμήμα ΕΤΔ κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα μερίδια συμμετοχής τους.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 569,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 76,1 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 77,5 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2009 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 27,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 8,3 δισεκ. ευρώ

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (περίπου όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 142,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 160,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 8,8 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 28 Αυγούστου 2009.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 18,2 δισεκ. ευρώ σε 202,9 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 232.111 2
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 197.249 38.833
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 57.944 40.851
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 139.305 −2.017
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 59.285 2.350
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.358 180
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.358 180
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 712.111 −17.701
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 77.530 1.474
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 634.424 −19.222
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 108 46
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 49 1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 22.095 −860
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 313.090 537
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 8.787 861
7.2 Λοιποί τίτλοι 304.303 −324
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.230 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 231.842 −335
Σύνολο ενεργητικού 1.821.371 23.007
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 767.167 −1.154
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 345.527 −35.799
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 202.940 −18.198
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 142.577 −17.607
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 10 6
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 219 −2
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 145.255 20.083
5.1 Γενική κυβέρνηση 134.600 20.082
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 10.656 1
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 93.391 2.047
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.422 438
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.236 −581
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.236 −581
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 46.286 40.850
10 Λοιπές υποχρεώσεις 147.111 −2.874
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 187.797 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 72.958 −1
Σύνολο παθητικού 1.821.371 23.007