Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. srpnu 2009

1. září 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. srpna 2009 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 2 mil. EUR čistému nákupu zlata jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,5 mld. EUR na 194,6 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
25. srpna 2009 měnová swapová transakce v dánských korunách se splatností 3 měsíce 8,4 mld. DKK 3,3 mld. DKK
25. srpna 2009 měnová swapová transakce v dánských korunách se splatností 74 dní 7,1 mld. DKK -
26. srpna 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 18,4 mld. CHF 15,5 mld. CHF
27. srpna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 38,4 mld. USD 42,1 mld. USD
27. srpna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 28 dní 0,1 mld. USD -

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela s Dánskou národní bankou, Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,3 mld. EUR na 304,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 1,2 mld. EUR na 767,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 20,1 mld. EUR na 134,6 mld. EUR.

Zvýšení vyrovnávací položky zvláštních práv čerpání (SDR) MMF (položka 9 na straně pasiv) o 40,9 mld. EUR je důsledkem přidělení SDR ze strany MMF centrálním bankám Eurosystému. Toto přidělení je součástí všeobecného přidělení SDR v hodnotě 250 mld. USD všem členským státům MMF, které bylo schváleno Radou guvernérů MMF dne 7. srpna 2009 a které nabylo účinnosti 28. srpna 2009. Cílem přidělení je poskytnout likviditu světovému hospodářskému systému doplněním devizových rezerv členských států MMF. Všeobecné přidělení SDR bylo provedeno ve prospěch členů MMF účastnících se sekce SDR v poměru k jejich stávajícím kvótám.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesla o 0,1 mld. EUR na 569,5 mld. EUR. Ve středu 26. srpna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 76,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 77,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 27. srpna 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 27,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 8,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (přibližně stejný objem jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 142,6 mld. EUR (ve srovnání s 160,2 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 28. srpna 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,9 mld. EUR na 8,8 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18,2 mld. EUR na 202,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 111 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 197 249 38 833
2.1 Pohledávky za MMF 57 944 40 851
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 305 −2 017
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 59 285 2 350
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 358 180
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 358 180
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 712 111 −17 701
5.1 Hlavní refinanční operace 77 530 1 474
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 634 424 −19 222
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 108 46
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 49 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 22 095 −860
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 313 090 537
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 8 787 861
7.2 Ostatní cenné papíry 304 303 −324
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 0
9 Ostatní aktiva 231 842 −335
Aktiva celkem 1 821 371 23 007
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 767 167 −1 154
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 345 527 −35 799
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 202 940 −18 198
2.2 Vkladová facilita 142 577 −17 607
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 10 6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 219 −2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 145 255 20 083
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 134 600 20 082
5.2 Ostatní závazky 10 656 1
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 93 391 2 047
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 422 438
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 236 −581
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 236 −581
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 46 286 40 850
10 Ostatní pasiva 147 111 −2 874
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 958 −1
Pasiva celkem 1 821 371 23 007