SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. august 2009

1. september 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. august 2009, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro. Stigningen afspejlede en centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 194,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. august 2009 Valutaswap i danske kroner med en løbetid på 3 måneder DKK 8,4 mia. DKK 3,3 mia.
25. august 2009 Valutaswap i danske kroner med en løbetid på 74 dage DKK 7,1 mia. -
26. august 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 18,4 mia. CHF 15,5 mia.
27. august 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 38,4 mia. USD 42,1 mia.
27. august 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 28 dage USD 0,1 mia. -

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Danmarks Nationalbank, Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som ikke holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 304,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,2 mia. euro til 767,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 20,1 mia. euro til 134,6 mia. euro.

Stigningen i modposten til tildelte særlige trækningsrettigheder (SDR) i IMF (passivpost 9) på 40,9 mia. euro afspejler IMFs tildeling af SDR til centralbankerne i Eurosystemet. Denne tildeling er en del af den generelle SDR-tildeling, svarende til 250 mia. amerikanske dollar, til alle medlemslande i IMF, som blev vedtaget af IMFs repræsentantskab den 7. august 2009 med virkning fra den 28. august 2009. Formålet med tildelingen er at tilføre likviditet til det globale økonomiske system ved at supplere IMF-medlemslandenes valutareserver. Den generelle SDR-tildeling gik til de medlemslande, som deltager i IMFs SDR-afdeling, i forhold til deres eksisterende kvotaer.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 0,1 mia. euro til 569,5 mia. euro. Onsdag den 26. august 2009 udløb en primær markedsoperation på 76,1 mia. euro, og en ny på 77,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 27. august 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 27,5 mia. euro, og en ny på 8,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 142,6 mia. euro (mod 160,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,9 mia. euro til 8,8 mia. euro i ugen, der sluttede den 28. august 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18,2 mia. euro til 202,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.111 2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 197.249 38.833
2.1 Tilgodehavender hos IMF 57.944 40.851
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.305 −2.017
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 59.285 2.350
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.358 180
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.358 180
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 712.111 −17.701
5.1 Primære markedsoperationer 77.530 1.474
5.2 Langfristede markedsoperationer 634.424 −19.222
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 108 46
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 49 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 22.095 −860
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 313.090 537
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 8.787 861
7.2 Andre værdipapirer 304.303 −324
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 0
9 Andre aktiver 231.842 −335
Aktiver i alt 1.821.371 23.007
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 767.167 −1.154
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 345.527 −35.799
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 202.940 −18.198
2.2 Indlånsfacilitet 142.577 −17.607
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 10 6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 219 −2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 145.255 20.083
5.1 Offentlig forvaltning og service 134.600 20.082
5.2 Andre forpligtelser 10.656 1
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 93.391 2.047
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.422 438
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.236 −581
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.236 −581
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 46.286 40.850
10 Andre forpligtelser 147.111 −2.874
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.958 −1
Passiver i alt 1.821.371 23.007