Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 август 2009 г.

1 септември 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 28 август 2009 г., отразява нетната покупка на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,5 млрд. евро до 194,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 август 2009 г. 3-месечен валутен суап в датски крони 8,4 млрд. датски крони 3,3 млрд. датски крони
25 август 2009 г. 74-дневен валутен суап в датски крони 7,1 млрд. датски крони -
26 август 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 18,4 млрд. швейцарски франка 15,5 млрд. швейцарски франка
27 август 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 38,4 млрд. щатски долара 42,1 млрд. щатски долара
27 август 2009 г. 28-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,1 млрд. щатски долара -

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с националната централна банка на Дания ( Danmarks Nationalbank), Швейцарската национална банка и Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (т. 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 304,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,2 млрд. евро до 767,2 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 20,1 млрд. евро до 134,6 млрд. евро.

Нарастването с 40,9 млрд. евро на съответствието на специалните права на тираж (СПТ), разпределени от МВФ, (точка 9 от пасивите) отразява разпределението на СПТ от МВФ между централните банки от Евросистемата. Това разпределение е част от общото разпределение на СПТ с равностойност 250 млрд. щатски долара между всички държави-членки на МВФ, одобрено от Управителния съвет на МВФ на 7 август 2009 г. и влязло в сила на 28 август 2009 г. Целта му е да осигури ликвидност на глобалната икономическа система, допълвайки валутните резерви на държавите-членки на МВФ. Общото разпределение на СПТ е извършено между участниците в Отдела за СПТ в МВФ пропорционално на съществуващите квоти.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 569,5 млрд. евро. На 26 август 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 76,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 77,5 млрд. евро. На 27 август 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 27,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 8,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 142,6 млрд. евро (при 160,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (т. 7.1 от активите), се увеличават с 0,9 млрд. евро до 8,8 млрд. евро през седмицата, която приключва на 28 август 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 18,2 млрд. евро до 202,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 232 111 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 197 249 38 833
2.1 Вземания от МВФ 57 944 40 851
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 139 305 −2 017
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 59 285 2 350
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 358 180
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 358 180
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 712 111 −17 701
5.1 Основни операции по рефинансиране 77 530 1 474
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 634 424 −19 222
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 108 46
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 49 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 22 095 −860
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 313 090 537
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 8 787 861
7.2 Други ценни книжа 304 303 −324
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 0
9 Други активи 231 842 −335
Общо активи 1 821 371 23 007
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 767 167 −1 154
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 345 527 −35 799
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 202 940 −18 198
2.2 Депозитно улеснение 142 577 −17 607
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 6
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 219 −2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 145 255 20 083
5.1 Сектор „Държавно управление“ 134 600 20 082
5.2 Други задължения 10 656 1
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 93 391 2 047
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 422 438
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 236 −581
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 236 −581
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 46 286 40 850
10 Други задължения 147 111 −2 874
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 958 −1
Общо пасиви 1 821 371 23 007