Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. augustu 2009

1. septembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. augusta 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 2 mil. EUR v dôsledku čistého nákupu zlatých mincí v jednej z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,5 mld. EUR na 194,6 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. augusta 2009 3-mesačný menový swap v dánskych korunách 8,4 mld. DKK 3,3 mld. DKK
25. augusta 2009 74-dňový menový swap v dánskych korunách 7,1 mld. DKK
26. augusta 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 18,4 mld. CHF 15,5 mld. CHF
27. augusta 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 38,4 mld. USD 42,1 mld. USD
27. augusta 2009 28-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Danmarks Nationalbank, Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) klesol o 0,3 mld. EUR na 304,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,2 mld. EUR na 767,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 20,1 mld. EUR na 134,6 mld. EUR.

Nárast protipoložky k osobitným právam čerpania (SDR) prideleným Medzinárodným menovým fondom (položka 9 na strane pasív) o 40,9 mld. EUR je dôsledkom operácie, v ktorej MMF pridelil SDR centrálnym bankám Eurosystému. Táto operácia je súčasťou všeobecnej alokácie SDR v hodnote 250 mld. USD všetkým členským štátom MMF, ktorú schválila Rada guvernérov MMF 7. augusta 2009 s účinnosťou od 28. augusta 2009. Účelom alokácie je poskytnúť likviditu svetovému hospodárskemu systému doplnením devízových rezerv členských štátov MMF. Všeobecná alokácia sa uskutočnila v prospech členských štátov MMF zúčastnených v sekcii SDR v pomere k ich existujúcim kvótam.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 0,1 mld. EUR na 569,5 mld. EUR. V stredu 26. augusta 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 76,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 77,5 mld. EUR. Vo štvrtok 27. augusta 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 27,5 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 8,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 142,6 mld. EUR (v porovnaní so 160,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 28. augusta 2009 zvýšil o 0,9 mld. EUR na 8,8 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) v dôsledku všetkých transakcií klesol o 18,2 mld. EUR na 202,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 111 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 197 249 38 833
2.1 Pohľadávky voči MMF 57 944 40 851
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 305 −2 017
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 59 285 2 350
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 358 180
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 358 180
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 712 111 −17 701
5.1 Hlavné refinančné operácie 77 530 1 474
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 634 424 −19 222
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 108 46
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 49 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 22 095 −860
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 313 090 537
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 8 787 861
7.2 Ostatné cenné papiere 304 303 −324
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 0
9 Ostatné aktíva 231 842 −335
Úhrn aktív 1 821 371 23 007
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 767 167 −1 154
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 345 527 −35 799
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 202 940 −18 198
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 142 577 −17 607
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 10 6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 219 −2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 145 255 20 083
5.1 Verejná správa 134 600 20 082
5.2 Ostatné záväzky 10 656 1
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 93 391 2 047
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 422 438
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 236 −581
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 236 −581
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 46 286 40 850
10 Ostatné pasíva 147 111 −2 874
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 958 −1
Úhrn pasív 1 821 371 23 007