Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 sierpnia 2009 r.

1 września 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28 sierpnia 2009 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2 mln euro wynikał z nabycia netto złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld euro do poziomu 194,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25 sierpnia 2009 r. Swap walutowy z udziałem korony duńskiej, z terminem zapadalności 3 miesiące 8,4 mld DKK 3,3 mld DKK
25 sierpnia 2009 r. Swap walutowy z udziałem korony duńskiej, z terminem zapadalności 74 dni 7,1 mld DKK -
26 sierpnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 18,4 mld CHF 15,5 mld CHF
27 sierpnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 38,4 mld USD 42,1 mld USD
27 sierpnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 28 dni 0,1 mld USD -

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Danii, z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld euro do poziomu 304,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,2 mld euro do poziomu 767,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 20,1 mld euro do poziomu 134,6 mld euro.

Wzrost zobowiązań wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) (pozycja pasywów 9) o 40,9 mld euro wynika z przyznania tych praw bankom centralnym Eurosystemu przez MFW. Przyznanie to nastąpiło w ramach ogólnej alokacji SDR o wartości 250 mld USD między wszystkie państwa należące do MFW, na mocy decyzji Rady Gubernatorów MFW z 7 sierpnia 2009 r., wchodzącej w życie 28 sierpnia 2009 r. Celem przyznawania specjalnych praw ciągnienia jest dostarczanie płynności światowemu systemowi gospodarczemu przez uzupełnianie rezerw dewizowych państw należących do MFW. Ogólnej alokacji między państwa należące do MFW będące uczestnikami Departamentu SDR dokonano proporcjonalnie do ich istniejących przydziałów.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 0,1 mld euro do poziomu 569,5 mld euro. W środę 26 sierpnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 76,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 77,5 mld euro. W czwartek 27 sierpnia 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 27,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 8,3 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 142,6 mld euro (wobec 160,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu kończącym się 28 sierpnia 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 8,8 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 18,2 mld euro do poziomu 202,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 232.111 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 197.249 38.833
2.1 Należności od MFW 57.944 40.851
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 139.305 −2.017
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 59.285 2.350
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.358 180
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.358 180
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 712.111 −17.701
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 77.530 1.474
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 634.424 −19.222
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 108 46
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 49 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 22.095 −860
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 313.090 537
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 8.787 861
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 304.303 −324
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 0
9 Pozostałe aktywa 231.842 −335
Aktywa razem 1.821.371 23.007
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 767.167 −1.154
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 345.527 −35.799
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 202.940 −18.198
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 142.577 −17.607
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 219 −2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 145.255 20.083
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 134.600 20.082
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.656 1
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 93.391 2.047
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.422 438
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.236 −581
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.236 −581
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 46.286 40.850
10 Pozostałe pasywa 147.111 −2.874
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.958 −1
Pasywa razem 1.821.371 23.007

Kontakt z mediami