Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 augusti 2009

1 september 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 augusti 2009 motsvarade ökningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen ett nettoköp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 194,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 augusti 2009 3-månaders valutaswapp i danska kronor 8,4 miljarder DKK 3,3 miljarder DKK
25 augusti 2009 74-dagars valutaswapp i danska kronor 7,1 miljarder DKK -
26 augusti 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 18,4 miljarder CHF 15,5 miljarder CHF
27 augusti 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 38,4 miljarder USD 42,1 miljarder USD
27 augusti 2009 28-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,1 miljard USD -

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Danmarks Nationalbank, Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 304,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 767,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 20,1 miljarder EUR till 134,6 miljarder EUR.

Ökningen i motposten till särskilda dragningsrätter (SDR) som tilldelats av Internationella valutafonden (IMF) på 40,9 miljarder EUR motsvarar den tilldelning av SDR som IMF gjort till centralbankerna i Eurosystemet. Denna tilldelning är en del av den allmänna SDR-tilldelning på motsvarande 250 miljarder USD till alla IMF-länder, som godkändes av Internationella valutafondens (IMF) styrelse den 7 augusti 2009 och som trädde i kraft den 28 augusti 2009. Tilldelningen har utformats för att ge likviditet till det globala ekonomiska systemet genom att tillhandahålla valutareserver till IMF:s medlemsländer. Den allmänna SDR-tilldelningen gjordes till de IMF-medlemmar som deltar i SDR-avdelningen (SDR Department) i förhållande till deras befintliga kvoter.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 569,5 miljarder EUR. Onsdagen den 26 augusti 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 76,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 77,5 miljarder EUR. Torsdagen den 27 augusti 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 27,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 8,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 142,6 miljarder EUR (jämfört med 160,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 8,8 miljarder EUR för den vecka som slutade den 28 augusti 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18,2 miljarder EUR till 202,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 232.111 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 197.249 38.833
2.1 Fordringar på IMF 57.944 40.851
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.305 −2.017
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 59.285 2.350
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.358 180
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.358 180
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 712.111 −17.701
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 77.530 1.474
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 634.424 −19.222
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 108 46
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 49 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 22.095 −860
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 313.090 537
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 8.787 861
7.2 Andra värdepapper 304.303 −324
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 0
9 Övriga tillgångar 231.842 −335
Summa tillgångar 1.821.371 23.007
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 767.167 −1.154
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 345.527 −35.799
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 202.940 −18.198
2.2 Inlåningsfacilitet 142.577 −17.607
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 10 6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 219 −2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 145.255 20.083
5.1 Offentliga sektorn 134.600 20.082
5.2 Övriga skulder 10.656 1
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 93.391 2.047
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.422 438
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.236 −581
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.236 −581
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 46.286 40.850
10 Övriga skulder 147.111 −2.874
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.958 −1
Summa skulder 1.821.371 23.007