Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 juni 2009

9 juni 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 5 juni 2009 was de daling van EUR 18 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 5,4 miljard naar EUR 237 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
3 juni 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 36,1 miljard CHF 36 miljard
4 juni 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 52,7 miljard USD 63,4 miljard
4 juni 2009 28-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 17,9 miljard USD 1,9 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,6 miljard naar EUR 298,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,1 miljard naar EUR 763,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 14,5 miljard naar EUR 136,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 53,5 miljard naar EUR 604 miljard. Op woensdag 3 juni 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 276,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 227,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,7 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 28,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 23 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 41 miljard naar EUR 206,9 miljard.

Overige aangelegenheden

Hierbij wordt opgemerkt dat enkele posten op de geconsolideerde Weekstaat van het Eurosysteem per 29 mei 2009 (zoals gepubliceerd op 2 juni 2009) zijn geactualiseerd ten gevolge van de ontvangst van een herziene balans van een centrale bank van het Eurosysteem, hoewel de veranderingen zeer gering waren.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 240.766 −18
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 156.586 −1.465
2.1 Vorderingen op het IMF 16.997 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.589 −1.465
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 99.574 −3.438
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.757 677
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.757 677
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 632.881 −47.701
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 227.576 −49.238
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 403.555 6
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.739 1.541
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 11 −10
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.081 −1.861
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 298.168 1.558
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.788 0
9 Overige activa 240.238 441
Totaal activa 1.747.838 −51.806
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 763.494 2.071
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 235.788 −35.190
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 206.936 −40.989
2.2 Depositofaciliteit 28.841 5.819
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 11 −20
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 235 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.038 −14.254
5.1 Overheid 136.714 −14.483
5.2 Overige verplichtingen 8.324 229
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 152.191 −4.261
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.140 3.292
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.461 −2.793
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.461 −2.793
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 156.008 −681
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.981 9
Totaal passiva 1.747.838 −51.806

Contactpersonen voor de media