Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. junija 2009

9. junij 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. junija 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 18 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 5,4 milijarde EUR na 237 milijard EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
3. junij 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 36,1 mrd CHF 36 mrd CHF
4. junij 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 52,7 mrd USD 63,4 mrd USD
4. junij 2009 28-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 17,9 mrd USD 1,9 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se povečala za 1,6 milijarde EUR na 298,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,1 milijarde EUR na 763,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 14,5 milijarde EUR na 136,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 53,5 milijarde EUR na 604 milijarde EUR. V sredo, 3. junija 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 276,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 227,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,7 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 28,8 milijarde EUR (v primerjavi s 23 milijardami EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 41 milijard EUR na 206,9 milijarde EUR.

Drugo

Nekatere postavke konsolidiranega računovodskega izkaza Eurosistema z dne 29. maja 2009 (objavljen 2. junija 2009) so bile zaradi prejema revidirane bilance stanja ene centralne banke Eurosistema spremenjene, vendar so bile spremembe neznatne.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 240.766 −18
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 156.586 −1.465
2.1 Terjatve do MDS 16.997 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.589 −1.465
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 99.574 −3.438
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.757 677
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.757 677
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 632.881 −47.701
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 227.576 −49.238
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 403.555 6
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.739 1.541
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 11 −10
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.081 −1.861
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 298.168 1.558
8 Dolg širše države v EUR 36.788 0
9 Druga sredstva 240.238 441
Skupaj sredstva 1.747.838 −51.806
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 763.494 2.071
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 235.788 −35.190
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 206.936 −40.989
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 28.841 5.819
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 11 −20
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 235 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 145.038 −14.254
5.1 Širša država 136.714 −14.483
5.2 Druge obveznosti 8.324 229
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 152.191 −4.261
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.140 3.292
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.461 −2.793
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.461 −2.793
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 156.008 −681
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.981 9
Skupaj obveznosti 1.747.838 −51.806

Stiki za medije