Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 юни 2009 г.

9 юни 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 18 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 5 юни 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 5,4 млрд. евро до 237 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
3 юни 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 36,1 млрд. швейцарски франка 36 млрд. швейцарски франка
4 юни 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 52,7 млрд. щатски долара 63,4 млрд. щатски долара
4 юни 2009 г. 28-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 17,9 млрд. щатски долара 1,9 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,6 млрд. евро до 298,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 2,1 млрд. евро до 763,5 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 14,5 млрд. евро до 136,7 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 53,5 млрд. евро до 604 млрд. евро. На 3 юни 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 276,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 227,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 1,7 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 28,8 млрд. евро (при 23 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 41 млрд. евро до 206,9 млрд. евро.

Други въпроси

Следва да се отбележи, че някои показатели от консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 29 май 2009 г. (публикуван на 2 юни 2009 г.) са актуализирани поради получаването на коригиран баланс от една банка от Евросистемата, макар и промените да са незначителни.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 240 766 −18
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 156 586 −1 465
2.1 Вземания от МВФ 16 997 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 139 589 −1 465
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 99 574 −3 438
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 757 677
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 757 677
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 632 881 −47 701
5.1 Основни операции по рефинансиране 227 576 −49 238
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 403 555 6
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 739 1 541
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 −10
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 081 −1 861
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 298 168 1 558
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 788 0
9 Други активи 240 238 441
Общо активи 1 747 838 −51 806
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 763 494 2 071
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 235 788 −35 190
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 206 936 −40 989
2.2 Депозитно улеснение 28 841 5 819
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 −20
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 235 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 145 038 −14 254
5.1 Сектор „Държавно управление“ 136 714 −14 483
5.2 Други задължения 8 324 229
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 152 191 −4 261
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 140 3 292
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 461 −2 793
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 461 −2 793
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 156 008 −681
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 981 9
Общо пасиви 1 747 838 −51 806

Данни за контакт за медиите