Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 czerwca 2009 r.

9 czerwca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 5 czerwca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 18 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 5,4 mld euro do poziomu 237 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
3 czerwca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 36,1 mld CHF 36 mld CHF
4 czerwca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 52,7 mld USD 63,4 mld USD
4 czerwca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 28 dni 17,9 mld USD 1,9 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,6 mld euro do poziomu 298,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,1 mld euro do poziomu 763,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 14,5 mld euro do poziomu 136,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 53,5 mld euro do poziomu 604 mld euro. W środę 3 czerwca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 276,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 227,6 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,7 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 28,8 mld euro (w porównaniu z 23 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 41 mld euro do poziomu 206,9 mld euro.

Inne kwestie

Należy odnotować, że wskutek otrzymania skorygowanego bilansu jednego z banków centralnych Eurosystemu niektóre pozycje w skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 29 maja 2009 r. (opublikowanym 2 czerwca 2009 r.) zostały zaktualizowane; zmiany te były jednak nieistotne.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 240.766 −18
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 156.586 −1.465
2.1 Należności od MFW 16.997 0
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 139.589 −1.465
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 99.574 −3.438
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.757 677
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.757 677
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 632.881 −47.701
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 227.576 −49.238
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 403.555 6
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.739 1.541
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 −10
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.081 −1.861
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 298.168 1.558
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.788 0
9 Pozostałe aktywa 240.238 441
Aktywa razem 1.747.838 −51.806
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 763.494 2.071
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 235.788 −35.190
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 206.936 −40.989
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 28.841 5.819
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 −20
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 235 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 145.038 −14.254
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 136.714 −14.483
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.324 229
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 152.191 −4.261
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.140 3.292
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.461 −2.793
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.461 −2.793
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 156.008 −681
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.981 9
Pasywa razem 1.747.838 −51.806

Kontakt z mediami