Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. červnu 2009

9. června 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. června 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 18 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 5,4 mld. EUR na 237 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
3. června 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 36,1 mld. CHF 36 mld. CHF
4. června 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 52,7 mld. USD 63,4 mld. USD
4. června 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 28 dní 17,9 mld. USD 1,9 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,6 mld. EUR na 298,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 2,1 mld. EUR na 763,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 14,5 mld. EUR na 136,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 53,5 mld. EUR na 604 mld. EUR. Ve středu 3. června 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 276,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 227,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,7 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 28,8 mld. EUR (ve srovnání s 23 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 41 mld. EUR na 206,9 mld. EUR.

Ostatní

Je třeba uvést, že některé položky konsolidované týdenní rozvahy Eurosystému k 29. květnu 2009 (zveřejněné 2. června 2009) byly aktualizovány v důsledku úprav v rozvaze, které prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému, i když změny nebyly podstatné.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 240 766 −18
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 156 586 −1 465
2.1 Pohledávky za MMF 16 997 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 589 −1 465
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 99 574 −3 438
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 757 677
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 757 677
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 632 881 −47 701
5.1 Hlavní refinanční operace 227 576 −49 238
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 403 555 6
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 739 1 541
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 11 −10
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 081 −1 861
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 298 168 1 558
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 788 0
9 Ostatní aktiva 240 238 441
Aktiva celkem 1 747 838 −51 806
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 763 494 2 071
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 235 788 −35 190
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 206 936 −40 989
2.2 Vkladová facilita 28 841 5 819
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 11 −20
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 235 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 145 038 −14 254
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 136 714 −14 483
5.2 Ostatní závazky 8 324 229
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 152 191 −4 261
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 140 3 292
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 461 −2 793
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 461 −2 793
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 156 008 −681
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 981 9
Pasiva celkem 1 747 838 −51 806

Kontakty pro média