Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. júnu 2009

9. júna 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. júna 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 18 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 5,4 mld. EUR na 237 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
3. júna 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 36,1 mld. CHF 36 mld. CHF
4. júna 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 52,7 mld. USD 63,4 mld. USD
4. júna 2009 28-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 17,9 mld. USD 1,9 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou, Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,6 mld. EUR na 298,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 2,1 mld. EUR na 763,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 14,5 mld. EUR na 136,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 53,5 mld. EUR na 604 mld. EUR. V stredu 3. júna 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 276,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 227,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,7 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 28,8 mld. EUR (v porovnaní s 23 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 41 mld. EUR na 206,9 mld. EUR.

Ostatné

Je potrebné poznamenať, že v konsolidovanom týždennom finančnom výkaze Eurosystému z 29. mája 2009 (zverejnenom 2. júna 2009) došlo k aktualizácii niektorých položiek, keďže jedna z centrálnych bánk Eurosystému poskytla upravenú súvahu, zmeny však neboli podstatné.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 240 766 −18
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 156 586 −1 465
2.1 Pohľadávky voči MMF 16 997 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 589 −1 465
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 99 574 −3 438
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 757 677
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 757 677
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 632 881 −47 701
5.1 Hlavné refinančné operácie 227 576 −49 238
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 403 555 6
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 739 1 541
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 11 −10
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 081 −1 861
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 298 168 1 558
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 788 0
9 Ostatné aktíva 240 238 441
Úhrn aktív 1 747 838 −51 806
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 763 494 2 071
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 235 788 −35 190
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 206 936 −40 989
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 28 841 5 819
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 11 −20
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 235 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 145 038 −14 254
5.1 Verejná správa 136 714 −14 483
5.2 Ostatné záväzky 8 324 229
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 152 191 −4 261
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 140 3 292
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 461 −2 793
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 461 −2 793
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 156 008 −681
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 981 9
Úhrn pasív 1 747 838 −51 806

Kontakt pre médiá